روز نوشت for Dummies

من خوبم يعني دارم ريكاوري ميكنم و از دعاها و نصيحت ها و حرفاتون ممنانم

این اولین باره که مادر تنها و بدون ما به سفر میرود! حس غریبی است!!

پ.ن:اومدم بخش نظارت و با پارتی بازی دارم از کامپیوتر اونا استفاده میکنم برای آپ کردنِ این حرفا! آخه نمیگفتم دل درد میگرفتم!!

دلمان تنهایی نمیخواهد... دلمان خنده ی از ته دل میخواهد... دلمان مستی میخواهد... رقص میخواهد... آزادی میخواهد.

تسنیم

البته مطابق با قانون ارث، زن اموال مختلفی را می‌تواند به ارث ببرد، البته این موضوع بسیار مهم است، چراکه در مقدار سهم زن تأثیر دارد. زوجه در صورت داشتن...

امرزو هم قرار است کارگاه را پیچانده با نی وی به نمایشگاه صنعت ساختمان برویم... خدا کند چپ دست حالمان را نگیرد و این خوشی های مختصر را به کاممان تلخ نکند!

!! و من لبخند زدم که : آنوقت با آن زندگی یکنواخت که حوصله ام سر میرفت! بغضش را فرو میدهد و میخندد و باز میگویند : اینقدر این آدم های دو زاری* را بولد نکن برای خودت!

آمدیم شماره ی یک دوست را بگیریم حالش را بپرسیم مردی آنطرف خط گوشی را با صدای خواب آلوده برداشت و چنان جاااااااااااااااااااانی گفت که ما چشمهایمان پُلُق زد از کاسه اش داشت می افتاد بیرون که عینکمان مانع از این فاجعه ی انسانی شد... گفتیم: ببخشید...(میخواستیم در ادامه بگویم که مزاحم شدم گویا اشتباه گرفته ام) که گفت: خدا ببخشه خانومم چقدر دلم برات تنگ شده بود دیشب تا حالا.

۴ ساعت قبل وکیل طبری: ادعای ارتباط طبری با انوشه کذب است

یعنی میخواهم سرش را با یک آپرکات از تنش جدا کنم! مردکِ مارمولک!!

.. تازه حالمان از "شاه دیوونه ها"ی سینا خوب شده بود ها... نگذاشت مردکِ هنرمندِ دوستداشتنی!!

یک دوستی داشتم... در آن فیس.بوک آشنا شدیم... افکارمان شبیه هم بود... قطر زندگی میکرد... خیلی با هم حرف میزدیم... خیلی مرا تجزیه تحلیل میکرد... ساعتها از قطر تماس میگرفت و .... همیشه میگفت: عاصی... تو یا باید خودت و طرز فکر و زندگی ات را عوض کنی یا از ایران بروی! اینجا جایی برای امثال تو نیست! میگفتم: ناپلئون جان... مگر من read more چه کار کردم؟ چه هنجاری را میشکنم مگر؟! من از آدمها نمیترسم! از آشنایی های ساده و بی منظور نمیترسم... من دوست دارم با مردم دوست باشم... ببینمشان... حرف بزنم... بشناسمشان... فکرشان را زنده گی شان را! بنشینیم چایی بنوشیم و حرف بزنیم و سیگاری دود کنیم! بعد هم اصلن برویم دنبال کار خودمان! میگفت: تو زیادی راحت میگیری! آدمها نا امیدت میکنند عاصی.

تاجگردون: معاون بودن خواهر من جرم است اما ریاست همسر زاکانی بر دانشگاه جرم نیست؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *